Actie voor Leven en Milieu in Paraguay! Vraag Paraguayaans president Lugo om zijn veto te stellen tegen een wet die het leven bedreigt!

[img_assist|nid=337|title=Stop Spraying!|desc=|link=node|align=left|width=150|height=113]Het Congres van Paraguay, gemanipuleerd door de agro-industrie, heeft recent een wet gestemd die het ongebreideld sproeien van landbouwgif op grootschalige sojavelden stimuleert. Deze nieuwe wet geeft de bevolking geen wettelijke manieren meer om zichzelf te beschermen. President Lugo kan zijn veto stellen tegen deze wet en het terugzenden naar het Congres om het te herbekijken.

Teken hier om president Lugo te eisen zijn veto uit te spreken tegen de landbouwgif-wet

Ondanks haar kleine oppervlakte, is Paraguay de vierde grootste soja-exporteur ter wereld geworden. Genetisch gemanipuleerde soja monoculturen (met RoundupReady soja van Monsanto) zijn bestemd voor de diervoederindustrie in Europa en China en beslaan momenteel al meer dan twee miljoen hectaren in Paraguay. Industriële monoculturen vereisen intensieve besproeiingen met landbouwgif die de gezondheid van de landelijke, inheemse en kleine boerenvolking ernstige schade toebrengen.

Duizenden kleine boeren en inheemse mensen werden al gedwongen om hun gemeenschappen te verlaten. Hun levensomstandigheden verslechteren immers doordat hun gezondheid maar ook hun eigen gewassen door het sproeien op omliggende sojavelden worden aangetast. In de steden, komen ze terecht in een spiraal van armoede en uitsluiting.

Recentelijk keurde het Paraguayaanse Congres een nieuwe wet goed die het ongebreidelde gebruik van landbouwgif stimuleert. Deze wet werd geschreven door de lobby van de agro-industrie, bevestigt de straffeloosheid voor milieumisdaden en laat de bevolking zonder enige bescherming achter. President Lugo heeft de macht om zijn veto te stellen tegen deze wet en het terug te zenden naar het Congres ter herziening. Hij kan er ook voor zorgen dat een eerder presidentieel decreet van kracht blijft, een decreet geschreven door het Ministerie voor Gezondheid, dat wel degelijk strenge maatregelen oplegt die de bevolking tegen het sproeien verdedigt.

De druk van lobby van de agro-industrie op de Paraguayaanse regering is uitermate sterk. Machtige sojaboeren dreigen met tractorblokkades en manifestaties. Daarom is het noodzakelijk dat er een internationale oproep komt, die de bezorgdheid over de kwetsbaarheid van de Paraguayaanse landelijke bevolking in de schijnwerpers plaatst. Teken de brief voor president Lugo, en vraag hem om zijn veto te stellen tegen deze wet die het leven en de natuur bedreigt.

Brief aan president Lugo

A. S. E.
El Señor Presidente de la República del Paraguay
Don Fernando Lugo Méndez
Palacio de Gobierno

Ik zend deze brief om mijn diepste bezorgheid te uiten over de ernstige milieusituatie in Paraguay, omwille van de uitbreiding van grote monoculturen en het ongebreideld gebruik van landbouwgif. Gentech soja monocultuur veroorzaakt grote gezondheidsgevaren voor de meest kwetsbare delen van de bevolking, het vernietigt de zelfvoorzienende landbouw en het zorgt voor het besmetten en uitdrogen van drinkwaterbronnen.
De situatie zal alleen maar erger worden door de recente goedkeuring van de wet (Ley No. 3742/09), “Reglementering van Fytosanitaire Producten voor Landbouwgebruik”. Daarom vragen wij U met aandrang om uw veto te stellen tegen deze wet, gebruikmakend van uw grondwettelijke bevoegdheid, voorzien in artikel 238 § 4, als president en vertegenwoordiger van het Paraguayaanse volk, en dit omwille van volgende redenen:

- Deze wet gaat in tegen de meest fundamentele mensenrechten: het recht op leven, op gezondheid en op een leven in een gezonde omgeving. De Grondwet legt de bescherming van deze rechten in de handen van de Paraguayaanse staat.

- Deze wet betekent een grote stap terug voor een wettelijke milieubescherming, en zorgt integendeel voor een nog grotere straffeloosheid van de agro-industrie. Het zorgt voor een versoepeling of verdwijning van de 'huidige normen voor veiligheidsbarrières zoals windschermen om pesticidenwolken tegen te houden'. Het schrapt de plicht om op voorhand te waarschuwen bij besproeiingen, met alle gevolgen van dien voor mens en milieu. En dit alles om nog grotere gebieden klaar te maken voor sojamonoculturen en het grootschalig gebruik van landbouwgif.

- Daarenboven maakt de wet de participatie onmogelijk van het Ministerie van Gezondheid en Welzijn, en het Secretariaat voor Milieu, bij discussies of besluiten over het gebruik van landbouwgif. Hierdoor krijgt de SENAVE, de Nationale Dienst voor de Kwaliteit en Gezondheid van Groenten en Zaden, een ongrondwettelijke bevoegdheid om hierin te beslissen, in plaats van de betreffende ministeries.

- Het schendt ook een aantal internationale akkoorden die door Paraguay zijn geratificeerd. Onder andere: de Amerikaanse Conventie voor de Rechten van de Mens; de VN Conventie voor de Rechten van het Kind; de Amerikaanse Conventie over de Economische, Sociale en Culturele Rechten; de Conventie van Rotterdam over pestidebeheersing; de Baselconventie over de aanpak van gevaarlijk en uiterst giftig afval; en de Verklaring van Rio. Het veronachtzaamt delen van Agenda 21, zoals het voorzorgsprincipe en maatregelen voor de gezondheid en de veiligheid.

Ik vraag U met aandrang om het decreet 1937/09 uit te voeren, die “gezondheidsmaatregelen uitstippelt voor het correct gebruik van pesticiden in de landbouwproductie”. Dit decreet werd geschreven vanuit het Ministerie voor Gezondheid en ondersteund door de Minister van Milieu, en duidt verschillende normen voor pestidengebruik aan, die tot op heden niet werden opgevolgd. Het bepaalt ook de strafmaatregelen bij overtreding, ten einde een grotere bescherming te bieden voor het leven en de gezondheid van mens en milieu.
We vragen de Paraguayaanse regering met aandrang om de druk van de agro-industriële lobby te weerstaan, in de vorm van het gentech-soja-exportmodel en haar bijhorende pakket aan landbouwgif. Wij eisen de afkeuring van de projecten die het leven en de gezondheid van mensen bedreigen, alsook de natuur, en die de wil van de lokale bevolking niet respecteren.

Tenslotte ondersteunen wij U om alles in het werk te stellen de milieusituatie te verbeteren, alsook de gezondheidstoestand van het Paraguayaanse volk.